صحبت‌های سید‌جلال‌حسینی در جشن‌قهرمانی‌‌پرسپولیس

صحبتهای سیدجلالحسینی در جشنقهرمانیپرسپولیس را تماشا می کنیم. ......

صحبت‌های سید‌جلال‌حسینی در جشن‌قهرمانی‌‌پرسپولیس را تماشا می کنیم.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال