صحبت های شجاع خلیل زاده با خبرنگاران

کاروان پرسپولیس بدون گفت و گو با خبرنگاران ورزشگاه را ترک کردند و شجاع خلیل زاده دقایقی با خبرنگاران گفت و گو کرد ......

کاروان پرسپولیس بدون گفت و گو با خبرنگاران ورزشگاه را ترک کردند و شجاع خلیل زاده دقایقی با خبرنگاران گفت و گو کرد.

تگ ها


فوتبال