صمیمات شورای فنی درباره نفرات برتر انتخابی تیم ملی

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی صبح امروز (شنبه) و پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار شد ......

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی صبح امروز (شنبه) و پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار شد.

به گزارش مدال به نقل از ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی، مصوبات این نشست به شرح زیر است:

1- مقرر گردید با توجه به نتایج بدست آمده در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی بزرگسالان در اوزان مختلف، کادر فنی تیم ملی، با اولویت نفر برتر هر وزن در اوزان 59 ،80 ،85 ،98 کیلوگرم نسبت به برنامه ریزی و آماده سازی لازم اقدام و در نهایت پانزده روز مانده به رقابت های جهانی فرانسه، ترکیب نهایی تیم ملی را در اوزان مذکور اعلام نماید. اخلاق، نظم و انضباط اردویی،  رسیدن به شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی لازم و اخذ رضایت کادر فنی، علاوه بر نتایج حاصل در انتخابی هر وزن، شاخص های موثر در پوشیدن پیراهن تیم ملی خواهد بود. کادر فنی هم چنین می باید اعضای تیم ملی را نیز برای حضور در مسابقات ایندورگیم ترکمنستان، در اوزان فوق الذکر، با توجه به نتایج انتخابی و سایر شاخص های یاد شده، تا پانزده روز مانده به مسابقات جهانی فرانسه معرفی نماید.
2-
مقررگردید با توجه به ارزیابی اعضای شورای فنی از نتایج عملکرد آقایان محمد مراد الیاسی، محمدرضا گرایی، علی ارسلان در وزن 66 کیلوگرم، کادر فنی موظف است ضمن اعزام نامبردگان به مسابقات برون مرزی جهت رفع ابهامات موجود در این وزن، بر مبنای کارنامه و عملکرد خارجی، شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی و اخلاق و نظم انضباط اردویی کشتی گیران مذکور در این وزن، نسبت به معرفی یک نفر از کشتی گیران یادشده، برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه اقدام نماید. کادر فنی همچنین موظف است از میان دو کشتی گیر باقی مانده و آقای امین سوری نیز کشتی گیر واجد شرایط را برای حضور در مسابقات ایندورگیم ترکمنستان، پانزده روز مانده به مسابقات جهانی، معرفی کند.
3-
مقررگردید با توجه به ارزیابی اعضای شورای فنی از نتایج عملکرد آقایان فرشاد بلفکه و محمد علی گرایی در وزن 71 کیلوگرم، کادر فنی موظف است بر مبنای سوابق و کارنامه و عملکرد خارجی، شرایط آمادگی جسمانی، فنی و روانی و اخلاق و نظم انضباط اردویی کشتی گیران مذکور در این وزن، نسبت به معرفی یکی از کشتی گیران یادشده برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه، و کشتی گیر دیگر برای حضور در مسابقات ایندورگیم ترکمنستان، پانزده روز مانده به مسابقات جهانی، اقدام نماید.
4-
با توجه به گزارش فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص وضعیت آقای سعید عبدولی و پذیرش آسیب دیدگی نامبرده از سوی کمیسیون ویژه پزشکی و با عنایت به سوابق و کارنامه عملکرد قابل قبول کشتی گیر مذکور، اعضای شورای فنی تصمیم گرفتند در هفته دوم مرداد ماه سال جاری به کشتی گیر یاد شده فرصت حضور در مسابقات انتخابی درون اردویی داده شود. بر این اساس آقای سعید عبدولی ابتدا با نفر سوم انتخابی به رقابت پرداخته و در صورت پیروزی با نفر دوم کشتی خواهد گرفت.نامبرده در صورت پیروزی بر نفر دوم می تواند با نفر اول به رقابت پرداخته و نفر پیروز در دو مسابقه از سه مسابقه ذیربط نفر برتر تیم ملی در وزن 75 کیلوگرم خواهد بود. بدیهی است معرفی نهایی ملی پوش این وزن منوط به رعایت موارد یاد شده در بند یکم این صورتجلسه می باشد. در صورت عدم موفقیت سعید عبدولی در رقابت با نفر سوم انتخابی تیم ملی، انتخابی درون اردویی میان نفر دوم و سوم انتخابی تیم ملی در وزن 75 کیلوگرم برای تعیین نفر واجد شرایط برای اعزام به مسابقات ایندورگیم ترکمنستان انجام خواهد شد.
همچنین سایر مجوزات کمیسیون پزشکی نیز در شورای فنی مطرح و تجدید مسابقات انتخابی مورد تایید اعضای شورا قرار نگرفت.
5-
مقرر گردید جهت ارزیابی از وضعیت عملکرد فنی آقای شهاب قوره جیلی در وزن 130 کیلوگرم، نامبرده به یکی از تورنمنت های واجد شرایط اعزام و متعاقبا کادر فنی پس از ارزیابی نهایی از وضعیت دو کشتی گیر برتر انتخابی تیم ملی در این وزن (شهاب قوره جیلی – بهنام مهدی زاده )، پانزده روز مانده به رقابت های جهانی فرانسه نسبت به معرفی کشتی گیر واجد شرایط برای مسابقات جهانی و مسابقات ایندورگیم از میان دو کشتی گیر مذکور اقدام نماید.

 

تگ ها


اخبار روز کشتی