ضایع کردن مهاجم عجول توسط گلر خونسرد!

......

گلر خونسرد چنان تکنیکی در شرایط تک به تک با مهاجم حریف رو می کند که هر کس جای مهاجم بود بعد بازی بازنشسته می شد!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال