ضربه امتیاز آور گاسکت در برابر زورف ( تنیس جری وبر)

از سری مسابقات آزاد جری وبر زورف موفق شد 2 بر 1 بر گاسکت غلبه کند. یکی از ضربات امتیاز آور گاسکت را بینید ......

از سری مسابقات آزاد جری وبر زورف موفق شد 2 بر  1  بر گاسکت غلبه کند. یکی از ضربات امتیاز آور گاسکت را بینید..