ضربه فریب دهنده هاسه در بازی با گاسکت - تنیس جری وبر

در دیگر بازی از رقابت های تنیس آزاد جری وبر امروز گاسکت توانست بر حریف خود هاسه 2 بر 1 پیروز شود ......

در دیگر بازی از رقابت های تنیس آزاد جری وبر امروز گاسکت توانست بر حریف خود هاسه 2 بر 1 پیروز شود.