ضربه پایانی « فدرر » در رقابت با « زورف » ؛ ویمبلدون 2017

در دور سوم رقابت های ویمبلدون 2017 ، راجر فدرر با شکست میشا زورف آلمانی موفق شد به دور چهارم مسابقات ویمبلدون راه یابد ......

در دور سوم رقابت های ویمبلدون 2017 ، راجر فدرر با شکست میشا زورف آلمانی موفق شد به دور چهارم مسابقات ویمبلدون راه یابد. وی در دور بعد با گریگور دیمیتروف روبه رو خواهد شد. در این ویدئو وضربه تمام کننده فدرر را تماشا می کنیم.

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس