عادل مجللی به نیمه نهایی صعود کرد

......
 ...

عادل مجللی نماینده رشته ۲۰۰ متر كانو كشورمان با ثبت زمان  41.650 ثانیه به مرحله نیمه نهایی صعود كرد