عادل مجللی به نیمه نهایی صعود کرد

......

عادل مجللی نماینده رشته ۲۰۰ متر كانو كشورمان با ثبت زمان  41.650 ثانیه به مرحله نیمه نهایی صعود كرد

تگ ها


اخبار ویژه کانو و کایاک اسلالوم