عادل مجللی حذف شد

......

 ...

عادل مجللی با زمان 42.386 در مسابقه نیم نهایی ششم شد و از صعود به مرحله بعدی بازماند