عصبانیت ستاره های فوتبال پس از تعویض شدن!

هیچ بازیکنی از تعویض شدن خوشحال نمی شود و این در مورد بهترین بازیکنان فوتبال بیشتر هم صادق است ......

هیچ بازیکنی از تعویض شدن خوشحال نمی شود و این در مورد بهترین بازیکنان فوتبال بیشتر هم صادق است. از کریس رونالدو تا فرانک ریبری مروری بر شدیدترین عصبانیت های ستاره های فوتبال پس از تعویض شدن خواهیم داشت.

تگ ها


فوتبال