غیب شدن دروازه در فیفا 18؟!!

......

از باگ های نسخه جدید فیفا همین نمونه بس که وسط های بازی دروازه ها غیب شده است!

تگ ها


گیم فوتبال