فتح گرداب مرگبار نروژ با کایاک

دو تن از بهترین کایاک سواران جهان تصمیم می گیرند از مجموعه گرداب های مرگبار نروژ که میانگین سالی یک نفر را به کام مرگ فرستاده عبور کنند ......

دو تن از بهترین کایاک سواران جهان تصمیم می گیرند از مجموعه گرداب های مرگبار نروژ که میانگین سالی یک نفر را به کام مرگ فرستاده عبور کنند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس