فیفا 19؛ گل‌های آکروباتیک «لوکه لانی»

منتخبی از گل‌های ماهرترین کاربر فیفا....

لوکه لانی باز هم منتخبی از گل‌های زیبای خود را منتشر کرده که در این ویدئو می‌بینید.

تگ ها


گیم ویدئو فوتبال