فیفا 19؛ گل‌های آکروباتیک «لوکه لانی»

منتخبی از گل‌های ماهرترین کاربر فیفا....

لوکه لانی باز هم منتخبی از گل‌های زیبای خود را منتشر کرده که در این ویدئو می‌بینید.