قانون درباره تیام و جپاروف چه می گوید؟

پرداخت مالیات تیام و جپاروف توسط باشگاه استقلال با شبهاتی همراه بود. به گزارش سایت مدال، پرداخت ماليات تيام و جپاروف توس ......

پرداخت مالیات تیام و جپاروف توسط باشگاه استقلال با شبهاتی همراه بود.

به گزارش سایت مدال، پرداخت ماليات تيام و جپاروف توسط باشگاه استقلال در كنار اعلام فدراسيون مبني بر اينكه افراد خودشان بايد ماليات شان را پرداخت كنند اين سئوال را به دنبال داشته كه تكليف قانوني در اينگونه موارد چيست؟
برابر ماده ١٨٢ اشخاص ثالث هم مي توانند ماليات ديگران را تعهد و تقبل كنند و اگر اين توافق در قرارداد قيد شده باشد اداره امور مالياتي با متعهد هم مانند مودي رفتار مي كند و مي تواند بابت ماليات متعهد شده اقدامات اجرايي را در خصوص باشگاه هم به عمل آورد.
البته پذيرش ماليات بازيكن توسط باشگاه، رافع مسئوليت بازيكن نيست و قانونگذار در اين ماده نوشته ".... با آنان رفتار خواهد شد" .آنان يعني هم بازيكن و هم باشگاه به صورت تضامني.

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال