قانون ده درصد در آبادان تغییر کرد!

......

طبق قانون باید ده درصد از ظرفیت استادیوم به تماشاگران تیم میهمان اختصاص داده شود اما به ظاهر این قانون در فوتبال ایران در حال تغییر است!
ابتدا در تبریز به تماشاگران تیم استقلال جایگاهی ندادند و حالا هم در آبادان این جایگاه به تماشاگران اختصاص داده شده است!

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال