قبل از جادوگرها مربیان و مدیران عامل را محروم کنید

درخواستی از کمیته اخلاق قبل از جادوگرها م ......

درخواستی از کمیته اخلاق

قبل از جادوگرها مربیان و مدیران عامل را محروم کنید

برنامه نود این هفته به طور واضح ثابت کرد جادو در فوتبال وجود دارد و برخی از تیم ها برای نتیجه گیری به سراغ این مسایل می روند و با اینکه هیچ گاه به موفقیتی دست نیافته اند متاسفانه درس عبرت نشده است و هنوز هم که هنوزه برخی تیم ها دست بکارهایی می زنند که عجیب است و نقش تلاش و تدبیر را نادیده می انگارند.

خداوند از آدمی خواسته در سایه تدبیر که همان تلاش و برنامه ریزی و مطالعه و پژوهش پیش از انجام هر کاری است به تقدیر راضی باشد چرا که به آدمی عقل و اراده بخشیده که در مورد هر کاری که می خواهد انجام دهد، فکر کند و قوای جسمانی داده تا تلاش کند. غیر از این بود به بنده نمی گفت در سایه تدبیر به تقدیر راضی باشد. تقدیر هم اثری است که خداوند به تلاش ها می دهد و طبیعی است گاهی این تلاش ها به وجود تدبیر به نتیجه ختم نشود که این به صلاح بنده است و حکمتی که خدا می داند

در کتاب شهید آیت الله دست غیب می خوانیم سحر و جادوگری از گناهان کبیره است و این بدین معنی است که سحر و جادو وجود دارد در غیر اینصورت گناه کبیره خطاب نمی شد اما چرا کسی که به سراغ این مسایل می رود عاقبت بخیر نمی شود؟ به این خاطر که گناه است و گناه به دنبال عقوبت دارد

بگذریم. پیش از برخورد با جادوگرها باید با مربیان و مدیران عاملی که پای جادوگرها را به فوتبال باز کردند برخورد شود و این وظیفه کمیته اخلاق است که تعارف و مصلحت را کنار بگذارد چرا که در غیر اینصورت فوتبال تبدیل به فضایی امن برای افراد سوء استفاده گر می شود که به جای سوق دادن انسان ها به تلاش و تدبیر و توکل بخدا متکی به بنده های خدا با کارهای غیر عادی می کنند

گناه مربیانی که گوش به این حرف ها می دهند و گناه مدیرانی که برای این کار پول هزینه می کنند بیشتر از جادوگرها است چرا که جادوگر کارش پرداختن به این مسایل است و از این راه نان در می آورد. مثل اینکه از خود بپرسیم چرا دزد دزدی می کند؟ او کارش این است. اما آیا کار یک آدم عادی همکاری با دزدی است؟ خیر

از قدیم گفته اند شنونده باید عاقل باشد. کسی که در برابر این حرف ها خم می شود بی شک ایمانش قوی نیست و از همه مهمتر اگر وارد فضای فوتبال حرفه ای هم شویم باید گفت چنین مربیان و مدیرانی اخلاق حرفه ای را زیر پا می گذارند چرا که موفقیت در فوتبال حرفه ای تعریف خاصی دارد. خوب تیم بستن. خوب تمرین کردن. خوب کوچ کردن و بازیخوانی درست. کسی که به این سمت و سو می رود جدا از اینکه دین را به سخره می گیرد فضای فوتبال حرفه ای را هم می شکند و باید از سوی کمیته اخلاق محروم شود

در انتظار اینیم کمیته اخلاق برای یک بار هم شده یک مربی و یک مدیر عامل را به بهانه پرداختن به جادو و جادوگری درست و حسابی محروم کند تا لاقل ترس موجب شد دیگران دست به این کار زشت و عبث نزنند. حساب جادوگر ها که جدا.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال