لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری

لالیگای ۲۰۱۸/۱۹ با قهرمانی بارسلونا به اتمام رسید. امسال لحظه‌های ماندگاری در اسپانیا خلق شد....

لالیگای ۲۰۱۸/۱۹ با قهرمانی بارسلونا به اتمام رسید. امسال لحظه‌های ماندگاری در اسپانیا خلق شد.

سایت مارکا در گزارشی تصویری، زیباترین عکس‌های ۲۰۱۸/۱۹ لالیگا را انتخاب کرده که  ۲۵ مورد از این عکس‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری
لالیگا ۲۰۱۸/۱۹؛ عکس‌های ماندگار/ گزارش تصویری