لایی با اسکیت در خیابان!

لایی زدن که خودش نیاز به خلاقیت دارد، در اجرای این اسکیت سوار خلاقتر هم شده است ......

لایی زدن که خودش نیاز به خلاقیت دارد، در اجرای این اسکیت سوار خلاق‌تر هم شده است.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال