لایی زدن کودک خردسال در یک مرکز خرید

این کودک با لایی زدن به مردم در حال عبور در یک مرکز خرید سر خود را گرم کرده است ......

این کودک با لایی زدن به مردم در حال عبور در یک مرکز خرید سر خود را گرم کرده است. شیطنت های فوتبالی این کودک خردسال را از دست ندهید.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال