لحظات جذاب دربی؛ اخراج، درگیری، حاشیه‌ها/ ویدئوی اختصاصی (قسمت دوم)

ویدئوی اختصاصی مدال از تمام لحظاتی که ما را پای تلویزیون میخکوب کردند...

داستان دربی از دریچه سایت مدال