لحظات جذاب دربی؛ اخراج، درگیری، حاشیه‌ها / ویدئوی اختصاصی (قسمت اول)

ویدئوی اختصاصی مدال از تمام لحظاتی که ما را پای تلویزیون میخکوب کردند....

داستان دربی از دریچه سایت مدال