ما ابر انسان هستیم! (ویژه پارالمپیک 2016)

انسان هایی با معلولیت جسمی و فیزیکی دست به کارها و چالش هایی سخت می زنند که کمتر آدم هایی توان آن را دارند ......

انسان هایی با معلولیت جسمی و فیزیکی دست به کارها و چالش هایی سخت می زنند که کمتر آدم هایی توان آن را دارند. این ها ابرانسان هستند.

تگ ها


پارالمپیک