مبارزات برتر تاریخ بوکس؛ مبارزه‌ی دوم محمدعلی کلی - جو فریزر (1974)

خلاصه مبارزات برترین بوکسورهای تاریخ جهان در مدال...

در دومین قسمت مجموعه برترین مبارزات تاریخ بوکس سراغ مبارزه دوم محمد علی و جو فریزر می رویم. این دو سه بار با هم دیدار کردند. مبارزه اول را جو فریزر برد و در مبارزه دوم پس از 15 راند نفسگیر این علی بود که با رأی متحد داوران پیروز شد. در قسمت بعد سراغ مبارزه سوم و معروف این دو - که در مانیل برگزار شد - خواهیم رفت.