مبارزات رزمی در مستطیل سبز

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برخوردهای شدید در مسابقات فوتبال که بیشباهت به مبارزات رزمی نیستند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برخوردهای شدید در مسابقات فوتبال که بی‌شباهت به مبارزات رزمی نیستند.

تگ ها


ویدئو فوتبال