مبارزانی که در سخت ترین شرایط در حین مبارزه تسلیم نشدند!

تکنیک سابمیشن یا قفل عضلات یکی از موثر ترین تکنیک ها در هنرهای رزمی ترکیبی است و مبارز با قفل کردن عضلات حریف او را وادار به تسلیم می کند ......

تکنیک «سابمیشن» یا قفل عضلات یکی از موثر ترین تکنیک ها در هنرهای رزمی ترکیبی است و مبارز با قفل کردن عضلات حریف او را وادار به تسلیم می کند. اما بعضی مبارزان در سخت ترین شرایط تسلیم نشدند و توانستند از دست حریف فرار کنند.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس