محکومیت دوباره نفت تهران

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پروندههای مطروحه اعلام کرد ......

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پروندههای مطروحه اعلام کرد ...

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.
آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:
*شکایت الیاس مژده‌جو از باشگاه نفت تهران:
پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت قرارداد و 10 میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق الیاس افشاری (قطعی)
پرداخت مبلغ یک میلیارد و 578 میلیون ریال بابت قرارداد و 31 میلیون و 560 هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق شاهین سعیدی
پرداخت مبلغ 430 میلیون ریال بابت قرارداد و 86 میلیون ریال ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)
باشگاه نفت تهران برای چندمین بار متوالی است که از سوی کمیته تعیین وضعیت در خصوص پرونده‌های مطروحه محکوم می‌شود که این باشگاه را در وضعیت بسیار نامناسبی قرار می‌دهد.