محکومیت ۵۰۰ میلیونی تراکتور در خصوص پرونده نوری

پس از شکایت محمد نوری از باشگاه تراکتور در مورد عدم پرداخت مطالباتش، کمیته تعیین وضعیت این باشگاه را به پرداخت ۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال محکوم کرد...

به گزارش مدال، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور را به پرداخت ۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال به محمد نوری محکوم شد.
آرای جدید کمیته وضعیت فدراسیون به شرح زیر است:
* در پی شکایت محمد نوری از باشگاه تراکتور تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 990 میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 25 خردادماه 95، و مبلغ یک میلیارد و 380 میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 25 خرداد 96 که جمعاً به میزان 5 میلیارد و 370 میلیون ریال به انضمام پرداخت مبلغ 107 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
* با توجه به شکایت داود نوشی صوفیانی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 768 میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 26 خرداد 96 در حق خواهان محکوم شد. همچنین با توجه به عدم درخواست خواهان در خصوص هزینه دادرسی، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.
* در پرونده شکایت محمد اوسانی از باشگاه ماشین‌سازی شهریار تبریز، این باشگاه به پرداخت  مبلغ 510 میلیون و 750 هزار ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 12 دی ماه 95  در حق خواهان محکوم شد. همچنین با توجه به عدم درخواست خواهان در خصوص هزینه دادرسی، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.
* بر اساس رای صادره شده در پرونده شکایت صادق غفاریان رضوی از باشگاه شهر خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 53 میلیون و 480 هزار و 91 ریال بابت قرارداد پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. همچنین با توجه به عدم درخواست خواهان در خصوص هزینه دادرسی، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.
* با توجه به شکایت آرمان ایازلو از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.  (رای قطعی است)
* در پرونده شکایت سعید نوروزی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال بابت توافق‌نامه پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. همچنین با توجه به عدم درخواست خواهان در خصوص هزینه دادرسی، کمیته با تکلیفی مواجه نیست (رأی قطعی است).
آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

صادقیان: حواس هواداران تراکتور به سواستفاده‌گران باشد

تگ ها


تراکتور محمد نوری آرای کمیته وضعیت کمیته تعیین وضعیت بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران فدراسیون فوتبال ایران Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال