مدال برنز بر گردن حسن رحیمی

مراسم اهدای مدال وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد ......

مراسم اهدای مدال وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد ...

مراسم اهدای مدال وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد