مدال شو؛ برنده مسابقه پیش بینی قسمت 28

برنده مسابقه پیش بینی قسمت 28 مدال شو بین مهرداد، حنیف و مهمان برنامه، آقای عابدینی مشخص شد ......

برنده مسابقه پیش بینی قسمت 28 مدال شو بین مهرداد، حنیف و مهمان برنامه، آقای عابدینی مشخص شد ...
برنده مسابقه پیش بینی قسمت 28 مدال شو بین مهرداد، حنیف و مهمان برنامه، آقای عابدینی مشخص شد.