مدال شو؛ تمام پیشبینی های قسمت 29

تمام بازی هایی که حنیف، مهرداد و علی پورحیدری پیشبینی کردند. ......

تمام بازی هایی که حنیف، مهرداد و علی پورحیدری پیشبینی کردند.