مدال شو؛ پیش‌بینی بازی‌های مهم سری‌آ ایتالیا

مهرداد میناوند، حنیف عمران زاده و علی پورحیدری، میهمان ویژه قسمت جدید مدال شو بازیهای مهم کالچو ایتالیا را پیشبینی کردهاند ......

مهرداد میناوند، حنیف عمران زاده و علی پورحیدری، میهمان ویژه قسمت جدید مدال شو بازی‌های مهم کالچو ایتالیا را پیش‌بینی کرده‌اند. به نظرتان کدام یک برنده این دور خواهد شد؟