مدال شو (31): پیش بینی بازی‌های مهم هفته

مجریان و میهمان قسمت جدید مدال شو مثل همیشه همراه مدال بودند تا بازی‌های مهم هفته را پیش بینی کنند....

مهدی پاشازاده (میهمان قسمت جدید مدال شو) به همراه مهرداد میناوند و حنیف عمران زاده بازی های مهم فوتبال در هفته پیش رو را پیش بینی کردند.