مدیرعامل باشگاه سایپا تغییر کرد

با کنار رفتن حبیب کاشانی، تابع جماعت مدیریت باشگاه سایپا را در اختیار گرفت....

تگ ها


حبیب کاشانی سایپا