مروری بر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی اروپا 12-07-96

وضعیت پیکه و تیم ملی اسپانیا و مصدومیت بیل مهمترین عناوین مطبوعات ورزشی اسپانیا را به خود اختصاص داده اند ......

وضعیت «پیکه» و تیم ملی اسپانیا و مصدومیت «بیل» مهمترین عناوین مطبوعات ورزشی اسپانیا را به خود اختصاص داده اند.

تگ ها


فوتبال