مرور عملکرد فوق العاده «لورنزو اسنسینیه» در فصل 2017-2016

لورنزو اینسینیه، جوان مستعد ناپولی بالاخره در 25 سالگی توانست خودش را شکوفا کند و به ستاره تیمش تبدیل شود ......

لورنزو اینسینیه، جوان مستعد ناپولی بالاخره در 25 سالگی توانست خودش را شکوفا کند و به ستاره تیمش تبدیل شود. 

تگ ها


ناپولی سری آ فوتبال