مسابقه سرعت بین بولداگ و بی.ام.ایکس!

دنیای ورزش های اکستریم عرصه آزمون و خطاست و ورزشکاران این رشته سعی می کنند با اجرای مسابقات نمایشی آگاهی مخاطبان را درباره این ورزش های نوظهور افزایش دهند ......

دنیای ورزش های اکستریم عرصه آزمون و خطاست و ورزشکاران این رشته سعی می کنند با اجرای مسابقات نمایشی آگاهی مخاطبان را درباره این ورزش های نوظهور افزایش دهند. در این برنامه یک مسابقه رفت و برگشت بین یک سگ بولداگ و یک بی ام ایکس سوار حرفه ای را می بینید و جالب اینکه یکی شان با جرزنی برنده این مسابقه جالب می شود!

تگ ها


اکستریم اسپورتس