مسابقه «پارکورکار» و بنز کوپه کلاس C

در این ویدیوی تبلیغاتی از برند مرسدس بنز، تیم نول، از بهترین پارکورکاران جهان با کلاس سه بنز کوپه و یکی از ماشین های کنترلی آر سی در کارخانه های شهر بارسلون مسابقه می دهند ......

در این ویدیوی تبلیغاتی از برند مرسدس بنز، تیم نول، از بهترین پارکورکاران جهان با کلاس سه بنز کوپه و یکی از ماشین های کنترلی آر سی در کارخانه های شهر بارسلون مسابقه می دهند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس