مسی در ایران منفور می شود

رفتار زشت مسی با رضا پرستش بدل ایرانی اش که برای تماشای او به اسپانیا سفر کرده بی شک مسی را در ایران منفور خواهد کرد! مسی به هنگام ورود به استادیوم در حالی که رضا پرستش با گارد امنیتی هماهنگ کرده بود تا در ......

رفتار زشت مسی با رضا پرستش بدل ایرانی اش که برای تماشای او به اسپانیا سفر کرده بی شک مسی را در ایران منفور خواهد کرد!

مسی به هنگام ورود به استادیوم در حالی که رضا پرستش با گارد امنیتی هماهنگ کرده بود تا در مسیر حرکت او قرار بگیرد بی تفاوت گذشت! تا به نوعی بدل ایرانی از این حرکت متعجب شود. رضا پرستش هر چند بعد از مواجهه با این مسئله سعی کرد لبخند بزند اما بی شک در دل ناراحت بود

بعد از این رفتار همان طور که دیروز خواندید ایرانیان زیادی به صفحه ی شخصی مسی وارد شدند و او را مورد انتقاد قرار دادند.

تگ ها


اخبار روز فوتبال