مصاحبه اختصاصی تلویزیون پرسپولیس با علی علیپور

مصاحبه اختصاصی تلویزیون پرسپولیس با علی علیپور بعد از بازی با سپاهان را تماشا می کنید ......

مصاحبه اختصاصی تلویزیون پرسپولیس با علی علیپور بعد از بازی با سپاهان را تماشا می کنید.