مصاحبه با مایکل فلپس

مایکل فلپس پس از رکوردی دست نیافتنی به خانه برگشته و در مورد مدال های خود و زندگی شخصی اش صحبت می کند ......

مایکل فلپس پس از رکوردی دست نیافتنی به خانه برگشته و در مورد مدال های خود و زندگی شخصی اش صحبت می کند.

تگ ها


اخبار روز المپیک