مصاحبه مهدی شیری بعد از دیدار پرسپولیس و پیکان/ ویدیو

مصاحبه مهدی شیری بعد از دیدار پرسپولیس و پیکان را تماشا می کنید. ......

مصاحبه مهدی شیری بعد از دیدار پرسپولیس و پیکان را تماشا می کنید.