مصدومیت شدید اللهیار صیادمنش در دیدار مقابل فولاد/ ویدیو

اللهیار صیادمنش در دیدار مقابل فولاد مصدوم شد و از بازی خارج شد....

مصدومیت صیادمنش را تماشا می کنید.