مصدومیت شدید قلی زاده و تعویض در دقیقه 54

قلی زاده به شدت مصدوم شد و در دقیقه 54 تعویض شد. ......

 قلی زاده به شدت مصدوم شد  و در دقیقه 54 تعویض شد.