معرفی برنده نهمین بسته ویژه مدال شو

مهرداد و حنیف برنده نهمین بسته ویژه مدال شو را مشخص کردند....

برنده نهمین بسته ویژه مدال شو توسط همراهان همیشگی مدال، مهرداد و حنیف مشخص شد و برندگان جوایز خود را دریافت کردند.