معرفی رشته های پارالمپیک: بسکتبال با ویلچر

در این ویدیو به معرفی رشته بسکتبال با ویلچر در پارالمپیک 2016 برزیل می پردازیم ......

در این ویدیو به معرفی رشته بسکتبال با ویلچر در پارالمپیک 2016 برزیل می پردازیم.

تگ ها


پارالمپیک