مقایسه دیدنی پیت استاپ های فرمول یک در 1950 و امروز!

در ویدئویی بسیار جالب پیت استاپ های مسابقات فرمول یک را در سال 1950 و امروز مقایسه می کنیم ......

در ویدئویی بسیار جالب پیت استاپ های مسابقات فرمول یک را در سال 1950 و امروز مقایسه می کنیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس