مقایسه گرافیک FIFA 18 و PES 18

نسخه جدید بازی های فیفا و پس انتهای تابستان به بازار عرضه خواهد شد. در این فاصله عکس هایی از تغییرات این بازی ها در نسخ ......

نسخه جدید بازی های فیفا و پس انتهای تابستان به بازار عرضه خواهد شد. در این فاصله عکس هایی از تغییرات این بازی ها در نسخه جدید منتشر شده که تفاوت کیفیت آنها را به خوبی نشان می دهد . به نظر شما کدامیک از این بازی ها گرافیک بهتری دارند؟

تگ ها


گیم فوتبال