ملاقات هواپیما و چترباز در اوج آسمان

مارتین سونکا و پتر مستاک قرار گذاشتند یکی از زمین پرواز کند و دیگری از بالای آسمان بپرد و بین راه همدیگر را ملاقات کنند ......

مارتین سونکا و پتر مستاک قرار گذاشتند یکی از زمین پرواز کند و دیگری از بالای آسمان بپرد و بین راه همدیگر را ملاقات کنند. نتیجه قرارشان این شد که می بینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس