منتخب گل‌های فیفا18 با استفاده از تکنیک‌های مختلف

مجموعهای از گلهای منتخب کاربران فیفا18 که با تکنیکهای متنوعی از جمله رابونا و ضربه عقربی به ثمر رسیدهاند ......

مجموعه‌ای از گل‌های منتخب کاربران فیفا18 که با تکنیک‌های متنوعی از جمله رابونا و ضربه عقربی به ثمر رسیده‌اند.

تگ ها


گیم فوتبال