منتخب 21 گل به ثمر نرسیده از رئال مادرید

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از 21 موقعیت نزدیک به گل در تیم رئال مادرید که اگر گل میشدند تبدیل به گلهای شگفتانگیزی میشدند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از 21 موقعیت نزدیک به گل در تیم رئال مادرید که اگر گل می‌شدند تبدیل به گل‌های شگفت‌انگیزی می‌شدند.